English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Ljubljana

KGZS - Zavod Ljubljana izvaja dejavnosti javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetisko svetovanje, Oddelku za živinorejo, Osemenjevalnem centru Preska in Sadni drevesnici Studenec.

Zavod ima 15 izpostav, ki s svojim delom pokrivajo območje 36 občin. Služba za nadzor in selekcijo v živinoreji vključuje tudi laboratorij za analize mleka v prostorih KIS-a na Hacquetovi 17.

Področja delovanja

Področja specialističnega dela Oddelka za kmetijsko svetovanje:

 

  • živinoreja, travništvo in pašništvo, poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološko kmetovanje, ekonomika kmetijstva, razvoj podeželja, strokovno delo s kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, varstvo rastlin, sadjarstvo

Selekcijska služba

Selekcijska služba z nadzorom proizvodnje mleka in rodovništvom:

 

  • osnovni nadzor in nadnadzor prireje mleka in rodovništvo
  • selekcija znotraj čred
  • obdelava podatkov A- in AP- kontrole
  • zaposleni delavci: vodja oddelka za živinorejo, selekcionist, dva vodja nadzora, vodja rodovnika, rodovničar, vodja laboratorija, dva laboratorijska tehnika, 44 kontrolorjev

Osemenjevalni center Preska


Strokovna društva

Strokovna društva, ustanovljena ob pomoči KGZS - Zavod Ljubljana in ciljne skupine kmetov s katerimi sodelujejo strokovne službe zavoda:

 

  • kmetice in kmečke družine, podeželska mladina, nosilci turističnih kmetij, izvajalci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, rejci govedi za prirejo mesa in mleka, rejci krav dojilj, pašničarji, rejci drobnice, rejci konj, ekološki pridelovalci, sadjarji, poljedelci, kmetje, ki urejajo kmetijska zemljišča, pridelovalci vrtnin, čebelarji, pridelovalci jagodičevja in špargljev, kmetje, ki imajo površine na vodovarstvenih območjih, kmetje, ki vodijo knjigovodstvo na kmetijah, prašičerejci, pridelovalci sladkorne pese, kmetje, ki načrtujejo novogradnjo

Območje delovanja

Območje delovanja zavoda obsega 157.422 ha kmetijskih zemljišč (49 %) in 163.016 ha gozda (51 %). Območje zavoda predstavlja ozemeljsko več kot petino Slovenije.

 

Osnovna kmetijska proizvodnja je živinoreja in kar 62 % kmetijskih površin je pokrito s travinjem. Poljedelska proizvodnja je skoraj v celoti podrejena živinoreji, kar kaže delež poljščin na njivskih površinah.

 

Na kratko

KGZS - Zavod Ljubljana
Celovška 135, 1000 Ljubljana

T: 01 513 07 00
F: 01 513 66 50
E: joze.benec@lj.kgzs.si

 

Spletna stran: http://www.lj.kgzs.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC