English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Ravnanje z odpadki in odpadno embalažo

 

Predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti, so:

 

 • Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr.),
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št., 119/06).
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15),
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu(Uradni list RS, št. 62/08)

 

Odpadki, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti, niso komunalni odpadki, zato mora kmet z njimi ustrezno ravnati. To pomeni, da jih mora hraniti in oddati ločeno od komunalnih odpadkov. Kmet mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov s podatki o:

 

 • nastalih odpadkih in o virih njihovega nastajanja,
 • začasno skladiščenih odpadkih,
 • odpadkih, ki jih obdeluje sam,
 • oddanih ali prepuščenih odpadkih prevzemniku odpadkov,
 • izvoženih odpadkih in odpadkih, poslanih v države članice EU. 
 •  

Evidenco za posamezno koledarsko leto je treba hraniti najmanj pet let. Če za posamezen odpadek poseben predpis ureja zbiranje in pogoje za obvezno oddajo zbiralcu odpadkov, se evidenca vodi v obliki zbirke veljavnih evidenčnih listov. To je listina, s katero imetnik in zbiralec odpadka potrdita pošiljanje odpadka od kraja nastanka do kraja skladiščenja ali obdelave.

 

Odpadna embalaža, ki nastane pri opravljanju del v kmetijstvu, spada med odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek. Prepovedano jo je prepuščati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov. Odpadno embalažo mora distributer (trgovina) brezplačno vzeti nazaj, kadar jo končni uporabnik (kmet, podjetje) želi vrniti. Lahko jo vrne tudi neposredno v zbiralnico katerekoli družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Zelo pomembno pa je, da je odpadna embalaža ustrezno očiščene in izpraznjena, kar pomeni, da ni nevaren odpadek.

Odpadna embalaža FFS in odpadna FFS, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti, niso komunalni odpadki in jih zato ne smemo prepuščati izvajalcu javne službe kot mešane komunalne odpadke ali kot ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.

 

Embalaža mora biti ustrezno izpraznjena in očiščena. Embalaža FFS se izprazni ob pripravi škropilne brozge. Odpadno embalažo tekočih FFS, ki so pakirana v ročke, plastenke, steklenice in pločevinke, je treba po uporabi najmanj trikrat izprati s čisto vodo, izprazniti v rezervoar škropilnice in osušiti. Prazna embalaža FFS se pri traktorskih napravah očisti z integriranim sistemom, ki je na napravi za nanašanje. Odpadno embalažo trdnih FFS npr. granulatov, prahu, WP, WG formulacij, je treba temeljito izprazniti. Embalaže trdnih fitofarmacevtskih sredstev se ne izpira. Pokonci postavljeno očiščeno in odprto embalažo je po čiščenju potrebno do oddaje na zbirno mesto shraniti v zaščitenem in suhem prostoru. Zamaške hranimo ločeno ob embalaži. Pravilno izpraznjeno in očiščeno embalažo damo v plastično vrečo, ki jo opremimo s svojimi podatki: ime, priimek in naslov. Pravilno izpraznjeno in očiščeno odpadno embalažo FFS oddamo svojemu distributerju (trgovcu, kjer smo kupili FFS) ali v eno od zbiralnic družbe za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK.

 

Seznam zbiralnic je razviden na spletni strani: http://www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza.  Odpadno embalažo mora distributer (trgovec) BREZPLAČNO vzeti nazaj, kadar jo kmet želi vrniti.

 

Med odpadna FFS sodijo ostanki FFS, ki ostajajo po njihovi uporabi v odpadni prodajni embalaži, sredstva, ki jim je potekel rok uporabe, registracija ali dovoljenje za uporabo in odpadna embalaža, ki je ni bilo mogoče pravilno očistiti. Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na primeren način odstraniti, mora uporabnik do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah, izven dosega otrok, v skladiščih, kjer se tudi sicer hranijo FFS. Odpadna FFS lahko BREZPLAČNO oddamo svojemu distributerju (trgovcu) ali zbiralcu odpadnih FFS najmanj v času, v katerem poteka prodaja fitofarmacevtskih sredstev. Obvestilo o času in načinu zbiranja je nameščeno na prodajnem mestu. Odpadna FFS prinesemo na zbirno mesto zavita v zaščitno folijo ali v plastični vrečki. Ob oddaji odpadnih FFS lahko od prevzemnika odpadnih FFS zahtevamo potrdilo o prevzemu odpadnih FFS.  

 

Več lahko preberete TUKAJ

 

Strokovno gradivo

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC