English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Vrtnarstvo

Vrtnarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. V slovenski vrtnarski pridelavi prevladuje pridelava zelenjadnic, na manjših površinah pa se prideluje tudi zelišča, gojene gobe, rezano cvetje in okrasne rastline. Slovenija ima s svojimi naravnimi danostmi velik potencial za pridelavo vrtnin.

Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2014 pridelava zelenjadnic potekala na 5.057 ha, kar je največ do sedaj. Večina pridelave poteka na prostem, v letu 2013 je bilo le 401 ha zelenjadnic v zavarovanih prostorih. Tržna pridelava poteka na manj kot polovici teh površin in je v letu 2013 potekala na 1.982 ha (Vir: SURS, KIS).

V Sloveniji prevladuje konvencionalna pridelava zelenjadnic. V integrirano pridelavo zelenjadnic je bilo v letu 2015 vključenih 166 pridelovalcev s 516 ha površin. Vse več je tudi površin, na katerih poteka ekološka pridelava zelenjave. V letu 2015 je bilo teh površin 289 ha.

V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije deluje kmetijska svetovalna služba, ki skrbi za prenos znanja na področju vrtnarstva. Posebno vlogo ima strokovna skupina za vrtnarstvo, ki jo sestavljajo svetovalci specialisti za vrtnarstvo ali zelenjadarstvo s posameznih kmetijsko gozdarskih zavodov in predstavniki raziskovalnih institucij ter nekaterih državnih organov. 

 

Glavne naloge na področju vrtnarstva so: 

 

 • spremljanje in uvajanje novih tehnologij, vrst in sort rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram, prenos znanja z različnih raziskovalnih institucij v prakso,
 • svetovanje ustreznega kolobarja,
 • svetovanje strokovno utemeljenega gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal,
 • svetovanje ustreznega varstva rastlin,
 • spodbujanje pridelave v zavarovanih prostorih z namenom povečati izvensezonsko ponudbo zelenjave,
 • izobraževanje in svetovanje pridelovalcem s ciljem večje ekonomičnosti pridelave,
 • spodbujanje pridelovalcev k povezovanju,
 • usmerjanje pridelovalcev k povečanju površin pod vrtninami in k specializirani pridelavi vrtnin, ki jih zahteva trg,
 • povečanje števila pridelovalcev, vključenih v ekološko pridelavo vrtnin,
 • spodbujanje posodabljanja in obnove namakalnih sistemov, strokovna pomoč in svetovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,
 • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov za kmetijske svetovalce s področja vrtnarstva, gnojenja, varstva rastlin,
 • sodelovanje pri pripravi in implementaciji zakonodaje s področja vrtnarstva …

 

Tehnološka navodila:

Tehnologija pridelave čebule

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC