English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Načrti gozdnogospodarskih enot

Postopki izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot

V nadaljevanju priloge podajamo informacijo o postopkih izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot brez zahtevane celovite presoje vplivov na okolje oz. posebnosti, ki se zahtevajo v primeru, da enota vključuje posebna varstvena območja.

 

V letu pred začetkom ureditvenega obdobja morajo biti zbrani vsi podatki in pridobljena vsa gradiva, potrebna za izdelavo osnutka gozdnogospodarskega načrta, zlasti naravovarstvene smernice, kulturnovarstvene smernice in okoljska izhodišča. V tem letu ZGS na krajevno običajen način in na spletnih straneh ZGS (http://www.zgs.gov.si/?id=640) obvesti lastnike gozdov in zainteresirano javnost o možnosti dajanja pobud. Rok za zbiranje pobud traja od 1. marca do 31. maja.

 

V istem letu se pošlje na ministrstvo, pristojno za okolje ter v vednost na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, obvestilo o nameri izdelave plana v skladu s predpisi o varstvu okolja in o ohranjanju narave.
Osnutek gozdnogospodarskega načrta določi strokovni svet območne enote ZGS in ga do 30. aprila v prvem letu veljavnosti, z vlogo za odreditev javne razgrnitve, pošlje na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.

 

Vlogi mora biti priložen

 • osnutek gozdnogospodarskega načrta,
 • zapisnik strokovnega sveta območne enote ZGS o določitvi osnutka,
 • zapisnik o posredovanih pobudah lastnikov gozdov in zainteresirane javnosti s pojasnilom kako so se pobude upoštevale pri pripravi osnutka ter
 • kopija odločbe ministrstva, pristojnega za okolje, o potrebi po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.
  V vlogi se navedeta tudi primeren čas in kraj javne razgrnitve ter javne obravnave.

 

Sklep o javni razgrnitvi se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za gozdarstvo. O času in kraju ter trajanju javne razgrnitve ter javne obravnave ZGS lastnike gozdov, pristojno območno enoto Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in zainteresirano javnost obvesti s pisnimi vabili, obvestili na oglasnih deskah občin in na druge krajevno običajne načine.

 

Svet območne enote ZGS zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi. Stališče sveta območne enote ZGS se mora upoštevati pri izdelavi predloga načrta.
Nemudoma, najpozneje pa v 7 dneh po določitvi predloga gozdnogospodarskega načrta GGE, se vloga za pridobitev mnenja skupaj s predlogom načrta v elektronski obliki posreduje občinam ter pristojni območni enoti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Za dan določitve predloga se šteje dan seje sveta območne enote ZGS ali dan, ko se izteče rok izpolnitve pogojev, postavljenih na tej seji.

Vloga za sprejem

Vloga za sprejem gozdnogospodarskega načrta se mora posredovati ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, najpozneje do 1. oktobra prvega leta v ureditvenem obdobju. Vlogi morajo biti priloženi najmanj:

 

 • predlog načrta,
 • mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
 • mnenja občin, na območju katerih leži GGE,
 • zapisnik seje sveta območne enote, na kateri je bil določen predlog načrta.

Podatki o gozdno gospodarski enotah za katere se predvideva v letošnjem letu javna razgrnitev osnutka načrta

Območna enota Gozdno gospodarska enota Kontaktna oseba
TolminČrni VrhEdo Kozorog
TolminAjdovščinaEdo Kozorog
BledRadovljica desni breg SaveAndrej Gartner
KranjJelendolVilij Potočnik
KranjCerkljeVilij Potočnik
LjubljanaKamnikAndrej Jeklar
LjubljanaMedvodeAndrej Jeklar
PostojnaJurjeva dolinaMarko Udovič
PostojnaGomanceMarko Udovič
PostojnaOtok-KarlovicaMarko Udovič
KočevjeVelike Laščemag. Tomaž Devjak
KočevjeGrintovec mag. Tomaž Devjak
Novo mestoŠentjernejmag. Andrej Kotnik
Novo mestoČrnomeljmag. Andrej Kotnik
BrežiceMokriceBoris Bogovič
BrežiceStudenecBoris Bogovič
CeljeLaškoAndrej Strniša
NazarjeSolčavamag. Vid Preložnik
Slovenj GradecMežicaBranko Gradišnik
MariborVurberg-Duplekmag. Ljubo Cenčič
MariborZgornje Dravsko poljemag. Ljubo Cenčič
MariborJužno Pohorjemag. Ljubo Cenčič

Vir: Normativni program dela vlade RS za leto 2010, www.zgs.si

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC