English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Novo mesto

KGZS - Zavod Novo mesto izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje in Oddelku za živinorejo, predvidoma jo bo tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje.

Zavod ima 7 izpostav, ki s svojim delom pokrivajo območje 13 občin. Druge strokovne organizacijske enote so še laboratorij, projektiranje v kmetijstvu, knjigovodski servis.turističnih kmetij.

Področje specialističnega dela

Področja specialističnega dela oddelka za kmetijsko svetovanje:

 • govedoreja, prašičereja, poljedelstvo, vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, varstvo rastlin, ekonomika kmetijstva, kmetijska tehnika, strokovno delo s kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Delo, ki ga opravljajo svetovalci:

 • tehnološko svetovanje
 • izdelovanje razvojnih načrtov
 • pomoč kmetom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
 • pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih
 • naloge, ki izhajajo iz aktivnosti KGZ

Drušva oz. zveze

Društva oz. zveze, ustanovljene ob pomoči KGZS - Zavod Novo mesto, glede na področje delovanja (s številom društev):

 • govedoreja (9), prašičereja (3), drobnica (5), konjereja (5), sadjarstvo (4), vinogradništvo (27), društva kmečkih žena (13), podeželska mladina (11), strojni krožki (6), čebelarstvo (5), združenje turističnih kmetij (1), združenje zelenjadarjev (1), združenje za ekološko kmetovanje (1)

Območje delovanja

Zavod deluje na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Pokrajina je zelo pestra in razgibana. Na tem območju je 121.400 ha kmetijskih zemljišč.

Glavne kmetijske pridelovalne usmeritve so živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. Velik del naselij je demografsko ogroženih. V zadnjih letih se povečuje delež kmetijskih zemljišč v zaraščanju. Na območju prevladujejo majhne in razdrobljene kmetije, vendar kmetovanje mnogim družinam še vedno predstavlja vir preživetja. Čistih kmetij je 11 %, mešanih 37 %, dopolnilnih 22 %.

Na kratko

KGZS - Zavod Novo mesto
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 70
F: 07 373 05 90
E: kss.oddelek-nm@gov.si

 

Spletna stran: http://www.kmetijskizavod-nm.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC