English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Celje

KGZS - Zavod Celje deluje na območju enajstih upravnih enot in štiridesetih občin med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. 87 % površin, ki so namenjene kmetijski dejavnosti, leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. Na območju je 15.100 kmetijskih gospodarstev, od katerih je v letu 2008 10.539 oddalo vloge za neposredna plačila.

Področja delovanja zavoda

Dvainpetdeset sodelavcev oddelka za kmetijsko svetovanje ter enainštirideset sodelavcev oddelka za živinorejo deluje na enajstih izpostavah zavoda.

 

Na oddelku za kmetijsko svetovanje pomaga kmetom s strokovnimi rešitvami 11 specialistov za naslednja področja:

 

 • živinoreja, travništvo in pašništvo
 • poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline
 • ekološko kmetovanje
 • hmeljarstvo
 • ekonomika kmetijstva
 • razvoj podeželja
 • varstvo rastlin
 • pravno svetovanje
 • kmečka družina 
 • razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Kmetijski svetovalci nudijo kmetom tehnološko svetovanje, izvajajo usposabljanja kmetov, izdelujejo poslovne načrte, pomagajo kmetom pri uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike, pomagajo pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetov ter sodelujejo pri različnih projektih razvoja podeželja na lokalnem nivoju in  mednarodnih projektih.


Sodelavci oddelka za živinorejo izvajajo:

 • kontrolo proizvodnje v govedoreji
 • selekcijo, rodovništvo in reprodukcijo v govedoreji
 • selekcijo govedi in prašičev na območju zavoda ter selekcijo drobnice na območju vzhodne Slovenije

Poleg tega strokovnjaki na zavodu izdelujejo tehnološke načrte za novogradnje in adaptacije hlevov, vodijo knjigovodstvo na kmetijah ter koordinirajo in izvajajo aktivnosti Združenja turističnih kmetij Slovenije.

Na kratko

KGZS - Zavod Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 42 55 500
F: 03 42 55 530
E: tajnistvo@ce.kgzs.si

Spletna stran: http://www.kmetijskizavod-celje.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC