English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

 

Individualna svetovanja v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde običajne kmetijske prakse. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta spodbuja kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa Svetovanje.

Cilj naloge

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 v letih 2015, 2016 in 2017, nuditi najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti storitev individualnega svetovanja (izjemoma lahko KMG, ki so se v ukrep KOPOP vključila v letu 2015 storitev svetovanja uporabijo enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti) s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP.  Namen storitve svetovanja za nosilce KMG je pregled stanja na kmetiji, razlaga kaj, kako in zakaj varuje z izvajanjem določenih zahtev ukrepa KOPOP, v katere je že vključen ali v katere se še lahko vključi. Posebno pozornost  izvajalci svetovanja namenjajo svetovanju s področja podnebnih sprememb (prilagajanje in blaženje) ter ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka. 

Glavne dejavnosti

Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG in pregled stanja na kmetiji  Svetovanje na kmetiji bo obsegalo: področja kmetijskih praks v okviru ukrepa, morebitne spremembe načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na KMG in svetovanje o  napakah ugotovljenih pri izvajanju ukrepa KOPOP na kmetiji ter  svetovanje s področja evidenc ter druge spremljajoče dokumentacije, ki jo vodijo na KMG (v okviru izvajanja ukrepa KOPOP). Izdelano  bo  poročilo o izvedenem individualnem svetovanju in opravljen  vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO

Pričakovani rezultati

Rezultat izvedenih individualnih svetovanj za KOPOP bo zapisnik o svetovanju, kjer bodo v razumljivi obliki predstavljene aktivnosti, ki bodo vodile k uspešnemu izvajanju ukrepov KOPOP. Kmetje bodo pridobili dodatne informacije o ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, ustreznem gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.


PROGRAM USPOSABLJANJ

 


GRADIVA


 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC