English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2017

Povzetek

Predmet javnega naročila je usposabljanje mladih kmetov oz. upravičencev, katerih odločbe o pravici do podpore iz tega naslova so v letih 2016 in 2017 postale pravnomočne. V poštev za usposabljanje pridejo tisti mladi prevzemniki kmetij, ki so v svojih poslovnih načrtih predvideli izobraževanje v okviru podukrepa 6.1 Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

Cilji

Namen usposabljanja mladih kmetov je ponuditi kar največ informacij in novih znanj za nadaljnje načrtovanje gospodarjenja in samo delo na prevzeti kmetiji ter s tem dosegati boljšo konkurenčnost. Mladi kmetje ob prevzemu kmetije in vstopu v podukrep potrebujejo za zagon kmetije veliko znanj, ki jih sicer ne morejo dobiti iz drugih virov.

Vse več je mladih kmetov, ki so jim bile izdane odločbe v okviru podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in ti dosegajo v povprečju dokaj visoko raven izobrazbe, vendar je pomembno, da se posreduje tem mladim prevzemnikom več specifičnih znanj in izkušenj iz področja ekonomike kmetijskih gospodarstev in poznavanja različnih oblik poslovnega povezovanja v kmetijstvu.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Izvajalec usposabljanj bo pripravil pred začetkom usposabljanj potrebno strokovno gradivo za udeležence in ga skupaj s termini usposabljanj objavil na spletnih straneh ter zagotovil kvalitetno usposabljanje v dogovorjenih rokih in obsegu. Program usposabljanja, ki se deli na dve veliki poglavji in sicer: Ekonomika kmetijskega gospodarstva v obsegu 15 ur in Poslovno povezovanje v kmetijstvu, ki zajema 10 ur usposabljanja. V zadnje sklopu bo sodelovala tudi mlada prevzemnica kmetije iz tujine.

Za udeležbo na usposabljanju bo izvajalec preveril pogoje upravičenosti za prisotnost v tem programu in izdal potrdila o zaključenem usposabljanju za upravičence.

Na usposabljanjih bodo pripravljene po dve fotografiji iz vsakega usposabljanja in video posnetek celotnega poteka programa. Udeleženci bodo izpolnili pripravljeno anketo, izvajalec pa bo poskrbel za listo prisotnosti na vsakem usposabljanju.

Izvajalec bo izpolnjene ankete analiziral, ter vpisal udeležence usposabljanja v aplikacijo Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

Pričakovani rezultati

Mladi kmetje oz. upravičencev, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete katerih odločbe o pravici do podpore iz tega naslova so v letih 2016 in 2017 postale pravnomočne, bodo s tem usposabljanjem , ki obsega 25 ur dosegli pogoje za upravičenost svoje kandidature, obenem pa bodo izpopolnili svoje znanje in našli nove povezave na strokovnem kot tudi socialnem področju.

Izvedba usposabljanj

Usposabljanja april, maj 2017 (Ljubljana, Petrovče, Pesnica)

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC