English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja številne aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancira tudi Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2017.

Izdelava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2017 – “Pomoč pri uporabi storitev svetovanja”

POVZETEK:

KGZS bo s podizvajalci  v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-148/2016, številka pogodbe 2330-16-320005, namenjenega  podpori za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, izdelovanje PROGRAMOV DOBROBITI ŽIVALI NA PODROČJU PRAŠIČEREJE ZA LETO 2017, v obdobju od decembra 2016 do februarja 2017 izdelala programe dobrobiti živali na področju prašičereje.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Podizvajalci so v decembru 2016 izvajali individualno svetovanje na kmetijskih gospodarstvih, ki se bodo vključila v ukrep DŽ v letu 2017 in v obdobju od januarja do konca februarja 2017 izvajali individualno svetovanje na  kmetijskih gospodarstvih, ki so se v ukrep DŽ vključila že leta 2016. 

 

Individualno svetovanje zajema:

·         Priprava celotnega programa DŽ za kmetijsko gospodarstvo (popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o prašičih na kmetiji – število in kategorija živali, načini in pogoji vhlevitve, podatkov o zdravstvenem stanju črede – kar je izvedel usposobljen veterinar izvajalec, svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino, izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem se opravlja pregled izpolnjevanja zahtev.

 

·         Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPs (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo že v letu 2016 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2017, izpolnjevanje Programa DŽ: -obrazec za leto 2017, vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v Evizo.

 

·         Posodobitev programa DŽ in vpis podatkov v CRPs, (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo v letu 2016 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2017 ter vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v Evizo.

 

·         Izdelava izjave zootehnika.

 

CILJ:

Ozaveščanje in povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve dobrega počutja živali in ravnanja z živalmi ali običajno rejsko prakso.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

 

PODIZVAJALCI  SVETOVANJA:

KGZS Zavod CE, KGZS Zavod NM, KGZS Zavod PT, KGZS Zavod MS in GZS –Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji.

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC