English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja številne aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancira tudi Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2016..

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2016

Izdelava programov dobrobiti živali na področju prašičereje obsega naslednje storitve:

 • izdelava celotnih programov dobrobiti živali (v nadaljevanju: program DŽ),
 • pregled gospodarstva in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš),
 • posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš in
 • izdelava izjave zootehnika.

Izbrani ponudnik je KGZS, izdelavo programov dobrobiti živali za leto 2016 pa opravljajo podizvajalci.

TERMIN

Izdelava celotne storitve mora biti izvedena, skladno z določili krovne pogodbe med izvajalcem, naročnikom in plačnikom. 

CILJI IN NAMEN

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v letu 2016 na podlagi 15. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju: Uredba 1305/2013/EU) izvajalo ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja (v nadaljevanju: ukrep svetovanje) ter na podlagi 33. člena iste uredbe ukrep Dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ). V ukrep DŽ se glede na predlog Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in predlog nacionalne izvedbene Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz PRP RS se lahko vključujejo le gospodarstva, ki izpolnjujejo določene vstopne pogoje.

Vsebino programa DŽ in obveznosti izvajalca svetovanj določa predlog Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Program DŽ je v dokument, ki ga za posamezno gospodarstvo, ki izpolnjuje vstopni pogoj glede števila prašičev, izdela izvajalec svetovanj.

DEJAVNOSTI

Priprava celotnega programa DŽ obsega:

 • popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o plemenski čredi, tekačih in pitancih ter podatkov o zdravstvenem stanju črede,
 • svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva,
 • pregled izpolnjevanja zahtev iz spodaj navedenega nabora le-teh, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali,
 • določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino,
 • izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev, z vrisanimi oddelki in boksi ter vnesenimi dimenzijami le teh
 • v primeru izpusta tudi izris tlorisa izpustov z vnesenimi dimenzijami.

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru izdelave programa DŽ izvajalec svetovanja nudi rejcu svetovanje, opozarja na pomanjkljivosti v reji (prehrana, tehnologija reje, zdravstveno stanje črede…) in predlaga ukrepe, kako pomanjkljivosti odpraviti. Izdelava programa obsega tudi pregled izpolnjevanja dodatnih zahtev iz ukrepa DŽ in svetovanje glede njihovega izvajanja. Izdelani programi in svetovanje v ukrepu bodo doprinesli k boljšemu stanju na kmetijskem gospodarstvu, s ciljem boljših rezultatov v reji.

PODIZVAJALCI  SVETOVANJA

KGZS Zavod CE, KGZS Zavod NM, KGZS Zavod PT, KGZS Zavod MS in GZS –Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC