English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020 na področju reje drobnice za leto 2017

Usposabljanja na področju dobrobiti živali opredeljuje tudi 8. člen Uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16 - popr., v nadaljnjem besedilu uredba DŽ) ter 4. člen Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15 in 68/16). Z usposabljanjem, ki se nanaša na vsebine dobrobiti živali, se kmetom zagotovi informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa DŽ, na področju reje drobnice iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020).

 

Cilj usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ, na področju reje drobnice, iz PRP 2014–2020, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ, na področju reje drobnice (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine, bo to usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju zahtev ukrepa DŽ, na področju reje drobnice.

 

Glavne dejavnosti so priprava gradiv za predavatelje za izvedbo usposabljanj, priprava gradiv za udeležence usposabljanj, izbor lokacij usposabljanj, seznanjanje in vabljenje vključenih v ukrep, izvedba usposabljanj, vpis udeležencev usposabljanj in izpolnjenih anket v aplikacijo  »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev« ter priprava analize anket, izdaja potrdil udeležencem ter objava gradiv.

 

Pričakovani rezultat v okviru usposabljanja z vidika dobrobiti živali, na področju reje drobnice, so pridobljena znanja z naslednjih področij:

1.    pašništvo

2.    ravnanje z drobnico:

3.    etologija

4.    preventiva in zdravstveno varstvo drobnice.


PROGRAM USPOSABLJANJ

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Dobrobit živali - reja drobnice za leto 2017, 27.10.2017


GRADIVO

Usposabljanje - reja drobnice


IZVEDBA  USPOSABLJANJ

Video posnetek - Zadvor Dobrunje, 30. november 2017

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC