English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Ekonomika kmetijstva

Ekonomika kmetijstva je izjemno široko in raznoliko strokovno področje, s katerim se v okviru Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na Oddelku za razvoj podeželja ter v okviru javne službe kmetijskega svetovanja na vseh kmetijsko gozdarskih zavodih ukvarjajo na način, da se v čim večji možni meri prilagodijo konkretnim potrebam uporabnikov v različnih situacijah. Področje dela je zaznamovano z nenehnimi spremembami, predvsem na področju tržnih razmer in davčne zakonodaje, pa tudi glede dostopnosti do investicijskih podpor. »Ekonomiki« kmetijo obravnavajo celostno, zavedajoč se, da so tehnologije in proizvodne zmogljivosti ustrezne, če se to odrazi na ekonomski uspešnosti. Celostna obravnava tako vključuje analize ekonomičnosti posameznih pridelkov, proizvodnih usmeritev in gospodarjenja celotne kmetije na dolgi rok.

 

Strokovna skupina za ekonomiko kmetijstva je bila v okviru javne službe kmetijskega svetovanja oblikovana v začetku devetdesetih let. Sestavljena je iz specialistov za ekonomiko kmetijstva iz vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodov ter Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo. Od začetka delovanja si je strokovna skupina zadala nalogo priprave orodij za ekonomsko svetovanje kmetijam. Najpomembnejši med njimi sta priprava Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji in izdelava celovitega orodja za pripravo poslovnih načrtov. Izdelano je bilo tudi računalniško podprto orodje za ovrednotenje osnovnih sredstev za pripravo otvoritvene bilance stanja, kar je bilo nepogrešljivo predvsem v obdobju obveznega vodenja računovodstva večjih kmetij.

 

Najpomembnejše aktivnosti

 

Priprava Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji

Doslej so izšle že štiri publikacije, prva leta 1995, zadnja tiskana pa leta 2011. V zaključni fazi je izdelava internetne aplikacije kataloga kalkulacij, ki bo omogočala večjo fleksibilnost in številne analize. V zadnji izdaji je zbranih 21 kalkulacij za poljščine, 25 za travinje, 8 za stranske pridelke, 23 za živinorejo, 31 za trajne nasade, 15 za vrtnine, 12 za dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter kalkulacija za gozdno proizvodnjo. Vse kalkulacije so izdelane po metodi spremenljivih stroškov, rezultat so torej pokritja. Kalkulacije so medsebojno primerljive in jih je mogoče nadgraditi. Za analizo ekonomske uspešnosti različne uporabe kmetijskih zemljišč in drugih obstoječih zmogljivosti zadošča primerjava prihodkov in spremenljivih stroškov. Zbiri stalnih stroškov in obrazci za načrtovanje gospodarjenja pa omogočajo tudi dolgoročno načrtovanje. Pokritja iz kataloga so uporabljena kot vir vhodnih podatkov za pripravo poslovnih načrtov na kmetijah, ki ne vodijo računovodstva in s tem ovrednotenje uspešnosti in izvedljivosti različnih naložb v kmetijsko pridelavo in dopolnilne dejavnosti.

 

Uveljavljanje investicijskih podpor

Strokovna skupina za ekonomiko kmetijstva s pomočjo ostalih kmetijskih svetovalcev, predvsem specialistov za razvoj podeželja, nudi kmetijskim gospodarstvom pomoč pri kandidiranju na razpise Programa razvoja podeželja ter druge sklade. Pomoč obsega informiranje o odprtih razpisih, pripravo vlog in poslovnih načrtov, pripravo dokumentacije, pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev in pomoč pri poročanju o izvedenih ciljih, tako pri poslovnih odločitvah v primeru investicij v primarno kmetijsko pridelavo, pri diverzifikaciji v dopolnilne dejavnosti ter pri preusmeritvah v nekmetijske dejavnosti. V ta namen zahtevam javnih razpisov prilagajajo orodja za pripravo vlog in izdelavo poslovnih načrtov.

Link na info točke KGZS.

 

Analize gospodarnosti

Analize gospodarnosti bi lahko označili kot ovrednotenje prihodkov in stroškov ob predvidenih tehnologijah pridelave in prireje. Zaradi pestrosti različnih dejavnosti na kmetijah, tako osnovnih kmetijskih kot tudi drugih kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti, je vse pomembnejše svetovanje glede ustreznih registracij, statusov in izbire ustreznih načinov obdavčevanja teh dejavnosti v različnih možnih kombinacijah. Dohodke kmetij ekonomski svetovalci spremljajo tudi kot osnovo za pravice do socialnih transferov in obveznosti z naslova socialnih prispevkov. Razne analize gospodarnosti posameznih kmetijskih dejavnosti so pripravljene za predstavitve kmetom in za različne medijske aktivnosti.

Večina dosedanjih analiz je izdelanih na podlagi podatkov iz Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Največji izziv za prihodnje delo predstavlja priprava ekonomskih kazalnikov in raznih analiz poslovanja kmetij na podlagi njihovih dejanskih knjigovodskih podatkov (bodisi FADN ali dvostavnega računovodstva, anket in administrativnih ter drugih virov podatkov), priprava primerjav med kmetijami oziroma homogenimi skupinami kmetij z iskanjem vzrokov za razlike med njimi ter možnih sprememb za izboljšanje gospodarjenja posameznih kmetij. Poleg že ustaljenih metod dela s kmeti si v ta namen specialisti za ekonomiko kmetijstva skupaj s specialisti tehnologi želijo vzpostaviti podjetniške panožne krožke za delo s perspektivnimi kmetijami.


 
Trženje in tržne analize

Strokovna skupina za ekonomiko kmetijstva se ukvarja tako s tržnimi analizami kot tudi s svetovanjem kmetijam na področju trženja. Trženje in tržne analize zajemajo zbiranje in analiziranje podatkov o cenah pridelkov doma in v tujini. Spremljanje dogajanja na trgu kmetijskih pridelkov in hrane ter stroškov pridelave so po potrebi vključeni v ustrezna poročila in prikaze tržnih razmer.

 

Strokovno skupino sestavljajo:

 

Institucija

Ime in priimek

Telefon

e-naslov

KGZS, Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo (SKS)

mag. Neva Pajntar, koordinatorka strokovne skupine

 

01 513 66 56

 

neva.pajntar@kgzs.si

KGZS, SKS

Darja Pipan

01 513 66 28

darja.pipan@kgzs.si

KGZ Murska Sobota

Damjan Jerič

02 539 14 36

damjan.jeric@gov.si

KGZ Ptuj

Helenca Kapun

02 805 58 80

helena.kapun@kgz-ptuj.si

KGZ Ptuj

Stanislav Leskovar

02 749 36 09

stanislav.leskovar@kgz-ptuj.si

KGZ Kranj

Ana Demšar-Benedičič

04 280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

KGZ Maribor

Andrej Jamšek

02 228 49 25

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

KGZ Nova Gorica

Miran Sotlar

05 631 04 80

miran.sotlar@go.kgzs.si

KGZ Celje

 

Nadomešča

mag. Darija Trpin Švikart

Marjana Avberšek

03 490 75 89

 

03 898 82 71

darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si

 

marjana.avbersek@ce.kgzs.si

KGZ Ljubljana

mag. Vesna Velikonja

01 513 07 28

vesna.velikonja@lj.kgzs.si

KGZ Novo mesto

Nadomešča

Damijan Vrtin

Helena Gramc

07 373 05 78

07 490 22 10

damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si

helena.gramc@kgzs-zavodnm.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC