English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Davki

Davčna zakonodaja na področju kmetijstva

Davčna zakonodaja, ki ureja področje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah, je pogosto zelo zapletena, urejena s številnimi predpisi, ki so med seboj povezani. Veliko je področij obdavčevanja kmetijstva, za katera so predvidene posebne, zelo specifične rešitve.

 

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pozorno spremljamo davčno zakonodajo in se aktivno vključujemo v iskanje kmetom ugodnih in prijaznih rešitev. Glede na to, da se davčna zakonodaja neprestano spreminja, je informiranje kmetov o novostih ter davčno svetovanje med pomembnejšimi nalogami kmetijskih svetovalcev. Strokovnjaki s tega področja so večinoma predstavniki strokovne skupine za ekonomiko kmetijstva.

 

Seznam kontaktnih oseb na kmetijsko-gozdarskih zavodih za področje davkov

 

Institucija

Ime in priimek

Telefon

e-naslov

KGZS, Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

mag. Neva Pajntar, koordinatorka strokovne skupine

01 513 66 56

neva.pajntar@kgzs.si

KGZ Murska Sobota

Damjan Jerič

02 539 14 36

damjan.jeric@gov.si

KGZ Ptuj

Helenca Kapun

02 805 58 80

helena.kapun@kgz-ptuj.si

KGZ Ptuj

Stanislav Leskovar

02 749 36 09

stanislav.leskovar@kgz-ptuj.si

KGZ Kranj

Ana Demšar-Benedičič

04 280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

KGZ Maribor

Andrej Jamšek

02 228 49 25

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

KGZ Nova Gorica

Miran Sotlar

05 631 04 80

miran.sotlar@go.kgzs.si

KGZ Celje

Anka Luskar

03 425 55 17

anka.luskar@ce.kgzs.si

KGZ Ljubljana

mag. Vesna Velikonja

01 513 07 28

vesna.velikonja@lj.kgzs.si

KGZ Novo mesto

Helena Gramc

07 373 05 93

helena.gramc@kgzs-zavodnm.si

 

 

Področja davkov in spremljajoče zakonodaje, ki so pomembna z vidika poslovanja kmetij, so sledeča:

Dohodnina

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Ureja jo Zakon o dohodnini ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/2006, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697

 

Več o dohodnini lahko preberete tukaj.

Katastrski dohodek

Katastrski dohodek je pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, ki bi ga bilo mogoče doseči s povprečno ravnijo pridelave na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v RS glede na njihovo proizvodno sposobnost.

 

Katastrski dohodek ureja Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-2, Uradni list RS, št. 63/2016:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7125

 

Lestvice so objavljene v Uredbi o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območjih posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019 v Uradnem listu RS, št. 64/2016:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7384

 

Več o katastrskem dohodku lahko preberete tukaj.

Trošarine

Trošarina je praviloma davek na luksuzne ali monopolne izdelke. Je samostojna dajatev, ki skupaj z DDV oblikuje sistem obdavčitve prometa.

 

Trošarino ureja Zakon o trošarinah ZTro-1, Uradni list RS, št. 47/2016: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128

Podrobneje izvajanje zakona ureja Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2329

 

Povrnitev trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ureja Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13250

 

Sicer pa lahko več o trošarinah preberete TUKAJ.

DDV

Davek na dodano vrednost je davek na promet blaga in storitev, ki je v Sloveniji 1. julija 1999 zamenjal dotedanji prometni davek.

 

Davek na dodano vrednost ureja Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1, Uradni list RS, št. 117/2006, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4701

 

Podrobneje izvajanje zakona ureja Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 141/2006, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7542

 

Več o DDV lahko preberete TUKAJ.

Izdajanje računov

Računi so dokumenti na papirju ali v elektronski obliki, ki se nanašajo na dobave blaga in storitev, jih zagotovi zavezanec sam, prejemnik (samofakturiranje) ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun in jih pod pogojem, da so dobave opravljene v Sloveniji, predpisuje Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami):

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4701

 

Uporabo vezane knjige računov pri gotovinskem poslovanju predpisuje Zakon o davčnem postopku ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami):

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703

 

Davčno potrjevanje računov je postopek potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju. Ureja ga Zakon o davčnem potrjevanju računov ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/2015 in 69/2017):

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195.

 

Več o tem lahko preberete TUKAJ.

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC