English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


RAZPIS

KVIZ mladi in kmetijstvo 2018

 

1. Pogoji sodelovanja

 

Na tekmovanjih Mladi in kmetijstvo sodelujejo 3-članske ekipe mladih s podeželja, ki se prijavijo na izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja ali pri lokalnem društvu podeželske mladine. Tekmovalci morajo biti člani društva, ki je včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM).

 

Dve osebi tekmovalne ekipe na dan kviza ne smeta biti starejši od 20 let (lahko pa na dan kviza praznujeta 20. rojstni dan), za tretjo osebo tekmovalne ekipe pa ni starostne omejitve. Za lanskoletno zmagovalno ekipo državnega tekmovanja starostne omejitve ne veljajo.

 

Tekmovalci lahko tekmujejo na treh ravneh:

- občinski oz. lokalni,

- regijski oz. območni,

- državni.

 

Regija ekipo, ki jo bo zastopala na državnem kvizu, izbere z regijskim kvizom ali se o predstavniku dogovori. Regijska tekmovanja se izvedejo, če se na tekmovanje prijavita dve ekipi ali več - na tekmovanje višje ravni se uvrsti prvo uvrščena ekipa. Regijska tekmovanja potekajo po istih pravilih kot veljajo za državno tekmovanje in se organizirajo za naslednja območja: Primorsko, Gorenjsko, Dolenjsko, Belo krajinsko, Posavsko, Ljubljansko z Zasavjem, Celjsko, Koroško, Podravsko ter Pomursko. 

 

2. Potek tekmovanja

 

Občinska in regijska tekmovanja se izvedejo do 9. aprila 2017. Državni kviz Mladi in kmetijstvo bo 21. aprila 2018 v Mirni Peči. Na državnem tekmovanju sodelujejo ekipe v enaki sestavi. Brez predhodnega izbora tekmuje tudi zmagovalna ekipa državnega tekmovanja iz leta 2017.

Pravila in razpise tekmovanj na lokalni in regionalni ravni pripravijo organizatorji: lokalno društvo podeželske mladine in javna služba kmetijskega svetovanja. Strokovno komisijo na tekmovanjih sestavljajo organizatorji in strokovnjaki.

Pravilnik državnega tekmovanja je dostopen na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si in Zveze slovenske podeželske mladine: www.zspm.si .

 

3. Literatura

 

ZBRANO GRADIVO: https://goo.gl/MgRGFn

 

A)      KRAVE

 

1)    Vsebine s področja selekcije - Program dela za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje za leto 2017

 

·         Rodovništvo, Ugotavljanje proizvodnih lastnosti str. 5, 6 in 7

 

2)    Orešnik A. in Lavrenčič A./Krave molznice (prehrana, zdravstveno varstvo, reprodukcija) Založba kmečki glas 2013

 

 • Prireja mleka v Sloveniji str. 9

 • Mlečnost krav in sestava mleka – str. 19-20

 • Posebnosti in zakonitosti prehrane krav – str. 21.

 • Potrebe krav po energiji in hranljivih snoveh str. 34

 • Sposobnost krav za zauživanje krme str.36

 • Voda in napajanje str.40

 • Ocenjevanje kakovosti in hranilne vrednosti voluminozne krme str. 41 ter link

http://www.kis.si/f/docs/Obvestila/EKO_Vzorcenje_krme_in_NIRS.pdf str. 30

 • Značilnosti krmnih obrokov za krave na kmetijah v Sloveniji str. 52

 • Vročinski stres pri kravah molznicah str. 72-73

 • Odkrivanje napak v reji in prehrani krav str. 78, 91

 • Zdravstveno stanje v čredah krav molznic – analiza dogajanja v čredi str. 136, 138

 

3)    Golob A. /Sodobni goveji hlevi živalim prijazna reja/ Kmetijska založba 2014

 

·         Kompostni hlev str. 17

 

 • Strokovna skupina za gradnje pri KGZS/ Priporočila pri gradnji hlevov za krave molznice

http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/hlevi%20za%20molznice%20objava%20na%20spletu%202072013_2.pdf str.2

 

4)    Gradiva dostopna na spletnih straneh: DŽ govedo, aktualne bolezni pri govedu, ki povzročajo gospodarsko škodo ter tehnološko navodilo za prirejo mleka

 

 

 

 

 • Bolezen modrikastega jezika

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/AKTUALNO/Brosura___2016.pdf 2 strani

 

 • Bolezen vozličasti dermatis

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_zivali/2017/LSD/vozlicasti-dermatitis-KONCNA_OK.pdf 2 strani

 

 

5)    Vsebine o etologiji Ivan Š. in sod., Etologija domačih živali 2016

·         Tip pri govedu str. 32

·         Žretje pri govedu str. 82 - 83

·         Okus pri govedu str. 31

·         Vid pri govedu str.24

 

 

B) VODENJE FADN KNJIGOVODSTVA

 

 

1.              Brošura: Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev:

http://www.kgzs.si/Portals/0/Strokovna%20gradiva/07%20-%20fadn.pdf.

2.             Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za leto 2016: str. 124

http://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/ZP_2016_splosno_priloge-pop.pdf

 

 

C) ČEBELARSTVO

 

1)    Franc Šivic in sod. / Čebelje paše v Sloveniji,. Čebelarska zveza Slovenije 2015

·         Travniki in pašniki – str 69

·         Njive - str 79

·         Kmetijski prostor - str 131

 

2)    Zgodovina čebelarjenja

http://www.tms.si/fck_files/image/Dogodki11/TE/zgodovina.pdf

 

3)    Čebele in opraševanje

http://www.czs.si/Files/promocija13.pdf

 

4)    Pomen čebel

https://www.worldbeeday.org/si/o-projektu/pomen-cebel.html

 

5)    Dejstva

https://www.worldbeeday.org/si/dejstva.html

 

6)    Medoviti vrt

https://www.youtube.com/watch?v=9EE_DXgd1IQ&feature=youtu.be

 

7)    S čebelo do medu

https://www.youtube.com/watch?v=qlsbshOwbWs&feature=youtu.be

 

 

D) PODEŽELSKA MLADINA (25. obletnica ZSPM)

 

ZBRANO GRADIVO: https://goo.gl/uR2Evq

 

Organizatorji tekmovanj lahko poleg predpisanih vsebin vključijo tudi druge vsebine, le da pravi čas obvestijo tekmovalce.

 

Predpisana literatura je tekmovalcem na voljo na Kmetijsko gozdarskih zavodih, na izpostavah Kmetijsko svetovalne službe in v elektronski obliki: https://goo.gl/MgRGFn.

 

Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabita, da se mladi prijavite in pomagate oblikovati pestre in zanimive prireditve po vsej Sloveniji.

 

 

Kupujmo domace

PEFC