English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Naloge in delovanje:

 1. Koordinacija izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji z namenom učinkovitega izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov v govedoreji, prašičereji in reji drobnice (Služba za selekcijo in kontrolo).
 2. Koordinacija izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja v živinoreji (Kmetijska svetovalna služba pri KGZS).
 3. Obravnava in dajanje mnenj in predlogov na zakonodajo s področja kmetijstva, živinoreje, veterine, zaščite živali in  varovanja okolja.
 4. Spremljanje stanja v živinoreji in predlaganje ukrepov za doseganje čim boljših ekonomskih učinkov v prireji.

Znotraj oddelka za živinorejo delujeta dve službi, in sicer Služba za selekcijo in kontrolo, ki koordinira izvajanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji z namenom učinkovitega izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov v govedoreji, prašičereji in reji drobnice, ter Kmetijska svetovalna služba pri KGZS, ki koordinira izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja v živinoreji.

V oddelku za živinorejo poleg koordinacije izvajanja dveh javnih služb obravnavamo in dajemo mnenja na predloge zakonodaje s področja kmetijstva, živinoreje, veterine, zaščite živali in  varovanja okolja.
V ta namen izvajamo naslednje naloge:

 • obravnava in dajanje mnenj ter predlogov na predloge zakonskih in podzakonskih aktov s področja kmetijstva, živinoreje, varovanja okolja in veterine,
 • obravnava in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živinorejo,
 • obravnava in dajanje pripomb na stališča MKGP do posameznih tem, ki jih sprejema EU,
 • sodelovanje v strokovnih telesih MKGP.

V oddelku za živinorejo prav tako spremljamo stanje na področju živinoreje, problematiko obravnavamo na odborih KGZS in predlagamo ukrepe za doseganj čim boljših ekonomskih učinkov v prireji.
V ta namen izvajamo naslednje naloge:

 • spremljanje tržno cenovnih razmer na trgu živinorejskih proizvodov,
 • obveščanje članov KGZS o izvajanju rejskih programov in drugih aktivnosti KGZS,
 • priprava strokovnih člankov za objavo v glasilu KGZS in ostalih publikacij.

Takšen način predhodne obravnave aktualnih dogajanj v živinoreji omogoča lažje prilagajanje novim zahtevam oziroma predpisom. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima v oddelku za živinorejo KGZS reprezentativnega sogovornika pri sprejemanju normativnih aktov s področja kmetijstva, živinoreje, veterine, zaščite živali in  varovanja okolja.

Organigram

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC