English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Dopolnilne dejavnosti

Zakonsko osnovo za dopolnilne dejavnosti daje Zakon o kmetijstvu Ur. l. RS 45/08 v 99. členu, ki določa pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v 100. členu, ki določa kdo je lahko  nosilec dopolnilne dejavnosti in v 101. členu, ki določa kako je z dovoljenjem za opravljanjem dopolnilne dejavnosti.
Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti, obseg in pogoje  je podrobneje predpisala vlada v Uredbi  vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. List RS št. 61/05).

Vrste dopolnilnih dejavnosti:

 1. predelava, obdelava in dodelava kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov,
 2. prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij,
 3. turizem na kmetiji: gostinska in negostinska dejavnost
 4. dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr. oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki krušni peči, etnološke zbirke in etnološka dejavnost)
 5. pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov
 6. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo, orodji in živalmi ter oddaja le–teh v najem (ne velja za storitve strojnih krožkov)
 7. izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
 8. zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
 9. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,
 10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin

Dohodek iz dopolnilne dejavnosti

Dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na polnoletnega družinskega člana ne sme presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo pa 3 povprečnih plač na zaposlenega v RS.

Fizični obseg

Uredba tudi določa možen maksimalen obseg dejavnosti za posamezne  vrste dopolnilnih dejavnosti

Velikost kmetije

Kmetija mora imeti v lasti  najmanj 1ha ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih površin, razen  v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov

Posebni pogoj

Uredba določa za posamezne dejavnosti tudi posebne pogoje npr. glede zahtevanih lastnih surovin oz. o možnosti dokupa.
Podrobnejše pogoje za opravljanje turistične dejavnost na kmetiji urejajo predpisi s področja gostinstva (Zakon o gostinstvu (Ur. list RS 1/95, 4/2006, 93/2007)).
Poleg uredbe, ki jo je sprejela vlada, je potrebno upoštevati tudi druge podzakonske predpise, (npr. veterinarske, sanitarno-zdravstvene predpise itn.) ki so specifični za posamezno dejavnost.

Možnosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti

Na kmetiji lahko opravljajo več dejavnosti hkrati. Za isto dejavnost le en nosilec na kmetiji, razen za storitve. Sezonska dela, ki se opravljajo manj kot 6 mesecev na leto, se jih lahko registrirana le za čas trajanja.
Dopolnilna dejavnost se lahko registrira ob začetku vlaganj na MKGP. Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. list RS št. 79/2005). Opravlja pa se lahko šele ob izpolnjevanju vseh pogojev za registracijo in ob priglasitvi na Upravni enoti (Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Ur. list RS, št. 71/2001, 88/2001, 83/2005).

Strokovno gradivo

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC