English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Volitve v organe KGZS 2012

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2012 izvedla že četrte volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS. Na tokratnih volitvah se bo prvič vsem članom z volilno pravico omogočilo tudi glasovanje po pošti, in sicer z namenom približati volitve članom in vsakemu omogočiti, da odda svoj glas. Vsak volilni upravičenec se bo torej odločil, ali bo svoj glas oddal po pošti ali na volišču. Število volišč bo glede na možnost glasovanja po pošti omejeno.

Upravni odbor KGZS je 16. marca 2012 razpisal volitve in s 24. marcem 2012 začnejo teči volilna opravila. Na spletni strani www.kgzs.si  so vam od tega datuma dalje na voljo vsi akti, ki urejajo volitve, obrazci za vlaganje kandidatur in razna pojasnila. V nadaljevanju vam podajamo nekaj osnovnih informacij o poteku volitev.

Vlaganje kandidatur

Od dneva razpisa volitev (24. 3. 2012) pa do dneva, ki je določen kot rok za vlaganje kandidatur (20. 4. 2012 do 24h), se lahko vlagajo kandidature. Opozarjamo, da velja rok dospetja, torej mora biti kandidatura do 20. 4. 2012 do 24h na sedežu KGZS. Listo kandidatov oziroma kandidaturo  za posamezno volilno enoto lahko vloži organizacija kmetov (društvo) ali skupina članov zbornice iz volilne enote. Vsi obrazci za vlaganje kandidatur z natančnimi pojasnili so na voljo na spletni strani KGZS. Vložene kandidature bo pregledala volilna komisija KGZS in najkasneje 27. 4. 2012 objavila seznam potrjenih kandidatnih list oz. kandidatur po vrstnem redu, ki bo določen z žrebom.

Razgrnitev volilnih imenikov in vpogled v volilne imenike

Na podlagi Sklepa o razgrnitvi volilnih imenikov Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS), ki ga je 2. aprila 2012 sprejela Komisija za sestavo volilnega imenika KGZS, se 13. aprila 2012 razgrnejo volilni imeniki za fizične in pravne osebe članice zbornice za območje trinajstih volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za izvedbo volitev v Svet KGZS in svete območnih enot KGZS.

 

Volilni imenik je javna listina. KGZS najpozneje 20 dni po razpisu volitev na krajevno običajen način razgrne volilne imenike. KGZS vodi volilni imenik za fizične in za pravne osebe, ki so članice zbornice. Vsak ima pravico pregledati volilne imenike in zahtevati popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik, če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na območju tega območja, če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega

 

V volilni imenik fizičnih oseb so vpisani člani KGZS, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v skladu z 9. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04- UPB-1, 26/08, 07/09-Odl.US) oziroma tisti, ki so bili na lastno zahtevo sprejeti v prostovoljno članstvo v zbornici in bodo na dan glasovanja stari najmanj 18 let.

 

V volilni imenik pravnih oseb so vpisani člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v skladu z 10. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04- UPB-1, 26/08, 07/09-Odl.US) oziroma so bili na lastno zahtevo sprejeti v prostovoljno članstvo v zbornici.

 

Volilni imeniki se za posamezne volilne (območne) enote razgrnejo 13. 4. 2012 na sedežih območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, in sicer:

 

1.     Volilna (območna) enota KGZS Nova Gorica: KGZ Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

2.     Volilna (območna) enota KGZS Koper: KGZ Nova Gorica, enota Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

3.     Volilna (območna) enota KGZS Kranj: KGZ Kranj, Iva Slavca 2, 4000 Kranj

4.     Volilna (območna) enota KGZS Ljubljana: KGZ Ljubljana, Celovška 135, 1000 Ljubljana

5.     Volilna (območna) enota KGZS Kočevje: KGZ Ljubljana, enota Ribnica, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

6.     Volilna (območna) enota KGZS Postojna: KGZ Nova Gorica, enota Postojna, Cankarjeva 6, 6230 Postojna

7.     Volilna (območna) enota KGZS Novo mesto: KGZ Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

8.     Volilna (območna) enota KGZS Brežice: KGZ Novo mesto, izpostava Brežice, Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice

9.     Volilna (območna) enota KGZS Celje: KGZ Celje, Trnoveljska 1, 3000 Celje

10.  Volilna (območna) enota KGZS Ptuj: KGZ Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj

11.  Volilna (območna) enota KGZS Maribor: KGZ Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

12.  Volilna (območna) enota KGZS Slovenj Gradec: KGZ Celje, izpostava Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec

13. Volilna (območna) enota KGZS Murska Sobota:  KGZ Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

 

Volilni imenik se v celoti razgrne tudi na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana.

 

Sklep o razgrnitvi volilnih imenikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Zahtevek za popravek volilnega imenika – fizične osebe

Zahtevek za popravek volilnega imenika – pravne osebe

Glasovanje po pošti

Najkasneje 18. 5. 2012 (sedem dni pred dnevom glasovanja) bo vsem volilnim upravičencem poslano gradivo za glasovanje po pošti. Gradivo bo vsebovalo:

  • dve glasovnici (eno za volitve v svet KGZS in eno za volitve v svet območne enote),
  • volilno karto, ki bo vsebovala osebne podatke volivca, obvestilo o volišču, kjer je vpisan v volilni imenik, in prostor za podpis volivca ter obvestilo o možnih načinih glasovanja,
  • ovojnico za glasovnici,
  • ovojnico z naslovom volilne komisije zbornice, na katerega volivec pošlje volilno gradivo.

Zelo pomembno je, da vsak volivec natančno prebere navodila, ki bodo priložena gradivu. Vsak, ki bo želel glasovati po pošti, bo moral najkasneje do 24. 5. 2012 gradivo oddati na pošto. Gradivo, ki bo na pošto oddano kasneje, se pri ugotavljanju rezultatov ne bo upoštevalo. Glasovalo se bo tako, da se bo izpolnjeni glasovnici vložilo v ovojnico za glasovnici in to ovojnico vložilo v drugo ovojnico z naslovom volilne komisije zbornice. V to ovojnico se bo vložilo tudi lastnoročno podpisano volilno karto in vse skupaj oddalo na pošto. Poštnina je na ovojnici že plačana.

Glasovanje na voliščih

Glasovanje na voliščih bo za obe volilni skupini (skupino fizičnih oseb in skupino pravnih oseb) potekalo 25. 5. 2012 od 8. do 17. ure.  

Štetje glasovnic

Ko bo zaključeno glasovanje na voliščih, bo volilna komisija KGZS začela s štetjem glasovnic, ki bodo prispele po pošti. Skupni rezultati volitev na voliščih in po pošti bodo znani predvidoma sredi junija 2012. 

Akti o volitvah:

Statut KGZS

Sklep o imenovanju volilne komisije KGZS

Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot KGZS

Sklep o razpisu volitev v svet KGZS in svete območnih enot KGZS

Rokovnik za izvedbo volitev v svet KGZS in svete območnih enot KGZS

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC