English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovni članki

02.12.2013 •

Izvajanje ukrepa dobrobit živali za prašičerejce že v letu 2014

Avtor:

Prvič treba stalež prašičev sporočiti do 7. januarja 2014  

Pred kratkim je bil na kratko že predstavljen ukrep »Dobro počutje živali« oziroma »Dobrobit živali« (v nadaljevanju: ukrep DŽ), kot se po novem imenuje, ki se bo v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 začel izvajati že v letu 2014. Namen tega članka pa je nosilce kmetijskih gospodarstev, ki želijo vstopiti v ta ukrep, opozoriti na obveznosti, ki izhajajo iz načrtovane vključitve v ta ukrep in jih morajo le-ti izpolnjevati že s 1. januarjem 2014.  

Vlaganje vloge za ukrep DŽ bo sicer potekalo hkrati z vlaganjem zbirne vloge, ki poteka od konca februarja do začetka maja 2014, vendar pa morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoj glede najmanjšega števila prašičev in se nameravajo vključiti v ukrep DŽ, stalež prašičev po predpisanih kategorijah v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) prvič sporočiti že v mesecu januarju, in sicer stanje prašičev na dan 1. januar 2014. Stanje na ta dan lahko sporočijo najkasneje do vključno 7. januarja 2014.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali v koledarskem letu trajanja obveznosti (od 1.1.2014-31.12.2014) stalež prašičev v CRPš sporočati na mesečni ravni, to pomeni za vsak prvi dan v mesecu, in sicer najpozneje do 7. dne tekočega meseca. Če ima kmetijsko gospodarstvo več lokacij, kjer redi prašiče in ima vsaka od teh lokacij svojo G-MID številko, potem morajo biti podatki o številu prašičev sporočeni za vsak G-MID.

Sporočanje staleža prašičev je pomembno zaradi preverjanja minimalnega staleža, s katerim kmetijsko gospodarstvo vstopi v ukrep ter izračunavanja povprečnega števila prašičev na kmetijskem gospodarstvu, ki je kasneje osnova za izračun plačila.

Podatke o staležu prašičev bodo morali nosilci kmetijskih gospodarstev v CRPš vnesti neposredno v elektronski obliki. Če nosilec želi, lahko to v njegovem imenu naredi tudi druga pooblaščena oseba. Ker je rok za sporočanje razmeroma kratek, priporočamo vsem nosilcem, da si uredijo elektronski dostop do CRPš. Dostop do CRPš preko portala Volos je za rejce brezplačen, pridobijo pa ga lahko s izpolnitvijo vloge, ki je objavljena na spletni strani Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.

Poleg tega je potrebno pri sporočanju staleža opozoriti tudi na to, da so za sporočanje staleža za namen ukrepa DŽ skladno z novim Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev, ki bo sprejet do konca leta 2013, določene nekoliko drugačne kategorije prašičev, kot so na B obrazcu zbirne vloge, in sicer:

-        prašiči tekači,

-        prašiči pitanci,

-        plemenske svinje in

-        plemenske mladice.

Opisan način priglašanja staleža prašičev v CRPš velja samo za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki se nameravajo vključiti v ukrep DŽ. Gre za dodatno zahtevo glede sporočanja staleža prašičev v CRPš, ki ne nadomešča obstoječih obveznosti glede sporočanja staleža prašičev v CRPš. Obveznosti, ki izhajajo iz zahtev drugih ukrepov skupne kmetijske politike ali zahtev že omenjenega pravilnika, ostajajo torej nespremenjene. Zato ostaja nespremenjen, tako po vsebini kot po namenu, tudi B obrazec. Za rejce, ki se nameravajo vključiti v ukrep DŽ, je torej sporočanje staleža prašičev za namen tega ukrepa, dodatna oblika sporočanja.

Poleg pravočasnosti sporočanja je potrebno na tem mestu opozoriti na pravilnost sporočenih podatkov, saj bo ta predmet ustreznih kontrol s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in drugih pristojnih organov in institucij.

Kot je bilo že pojasnjeno, bodo v ukrep lahko vstopila kmetijska gospodarstva, ki redijo 20 ali več plemenskih svinj in mladic ali  100 ali več prašičev pitancev.  O vseh pogojih in zahtevah ukrepa DŽ bodo rejci obveščeni tudi po običajni pošti, na kratko pa so glavni pogoji oziroma zahteve navedene v nadaljevanju:

1.     vstopna pogoja:

poleg zahtevanega števila prašičev, ki je natančneje opisan v začetku tega sestavka, mora rejec skupaj z izbranim zootehnikom in veterinarjem izdelati tudi program dobrobiti živali.  Ta program mora biti pripravljen, zahtevani podatki iz tega programa pa elektronsko vneseni v CRPš vsaj en dan pred oddajo vloge za ukrep DŽ. Priprava tega programa je za rejca v celoti brezplačna. Natančnejša pojasnila glede priprave tega programa bodo rejcem v kratkem še posredovana.

2.     splošni pogoj:

v času trajanja obveznosti (od 1.1.2014 – 31.12.2014) mora nosilec ali  vsaj en član kmetijskega gospodarstva, ki se vključi v ukrep  DŽ, opraviti štiriurno usposabljanje iz vsebin dobrobiti živali;

3.     dodatne zahteve:

poleg vstopnih in splošnega pogoja morajo za pridobitev plačil za ukrep DŽ rejci izbrati vsaj še eno zahtevo iz spodnjega nabora zahtev:

-        za plemenske svinje in mladice ter tekače in pitance:

o   zahteva za intenzivnost osvetlitve,

o   zahteva za preprečevanje vročinskega stresa,

-        za plemenske svinje in mladice:

o   zahteva za skupinsko rejo z izpustom,

o   zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,

o   zahtevo za napajanje,

o   zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme,

-        za plemenske svinje:

o   zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in pujskov,

o   zahteva za preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji,

-        za tekače:

o   zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,

-        za pitance:

o   zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,

o   zahteva za napajanje,

o   zahteva za skupinsko rejo z izpustom.

Naj na koncu še poudarimo, da se obveznost iz ukrepa Dobrobit živali prevzema za obdobje enega leta, v letu 2014 torej od 1.1.2014 do 31.12.2014. Sredstva za izvajanje tega ukrepa se namenjajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS.     

 

rating

Ogledi: (1554 ogledov)

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC